Project Description

Kiểm tra gầu goạm tự động 12 tấn để xếp dỡ hàng xá tại cảng Interflour – KCN Cái Mép